Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Yrityssuojeluyhdistys ry
Osoite: Rannikkolaivurintie 1 D 1, 00850 Helsinki
Puhelin: +358 50 430 8326
Sähköposti: jarmo.kelo(at)yrityssuojelu.fi
Yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava: Jarmo Kelo

2. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Asiakasrekisteri. Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sekä sen ylläpito ja päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta.

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien henkilötietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • Rekisteröidyn työnantajan nimi ja Y-tunnus
 • Rekisteröidyn työnantajan osoite ja kotipaikka
 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
 • Rekisteröidyn laskutusosoite
 • Rekisteröidyn sähköpostiosoite
 • Rekisteröidyn puhelinnumero
 • Rekisteröidyn jäsennumero

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Henkilötiedot on suojattu käyttäjätunnusten ja salasanojen taakse ja kaikilla tarvittavilla internet-sivustoilla on SSL-tason suojaus (https). Rekisterissä olevilla jäsenillä on rajattu pääsy Yrityssuojeluyhdistys ry:n jäsenrekisteriin henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Kaikki manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Rekisteriin talletetut henkilötiedot eivät ole säädetty salassa pidettäviksi.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Yhdistyksen käytössä oleva tietokone, sekä sen työasema on suojattu vahvan salasanan taakse.

Yrityksen sähköpostiohjelma tallentaa yritykselle tulleiden ja lähetettyjen viestien sähköpostiosoitteet.

Yrityksen kotisivuilla olevien yhteydenottolomakkeiden kautta lähetetyt tiedot välittyvät yrityksen sähköpostiin https-suojatulla yhteydellä.

Sähköpostien palvelimen tietoturvasta huolehtii luotettava kotimainen palveluntarjoaja.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja joudutaan siirtämään yhdistyksen toimesta kolmen eri yrityksen suojatuille palvelimille jäsenrekisterin ylläpitämisen ja laskutuksen vuoksi. Kyseiset yritykset voivat siirtää niitä edelleen henkilötietoja yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietoja ei luovuteta muille toimijoille.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yhdistys ei käytä henkilötietojen käsittelyssä tai sen siirrossa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella olevia palveluja, eikä henkilötietoihin anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti 12 kuukautta.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa, milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yhdistyksen oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa sähköisessä muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yhdistykselle. Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti;
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö-kohdan yksi (1) mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä rekisterin ylläpitäjän sähköpostiin jarmo.kelo(at)yrityssuojelu.fi

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Yrityssuojeluyhdistys ry
Jarmo Kelo
Rannikkolaivurintie 1 D 1
00850 Helsinki

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tietosuojaseloste on käsitelty yhdistyksen hallituksen kokouksessa 25.4.2018 ja sitä päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.4.2019.