Arvot

Arvot

1. Perusta

 Turvallisuustoiminta on luotettavaa ja vastuullista sekä lakia ja perusoikeuksia kunnioittavaa ja suojelevaa.

2. Eettiset arvot ja ohjeet

Laillisuusperiaate 
Turvallisuusalalla ja -tehtävissä toimija tuntee alaansa koskevan lainsäädännön ja sitoutuu toiminnassaan erityiseen lainkuuliaisuuteen.

Luotettavuus, rehellisyys ja lahjomattomuus
Turvallisuustoiminta perustuu ehdottomaan rehellisyyteen ja luotettavuuteen noudattaen totuuden ja lahjomattomuuden periaatteita.

Ammattimaisuus
Turvallisuustoiminta pohjautuu ammattimaisuuteen, alan tietoon ja taitoon sekä jatkuvaan kouluttautumiseen ja kehittymiseen.

Yhteiskuntavastuullisuus
Turvallisuusalalla ja -tehtävissä toimija kantaa ammatillisen vastuunsa yhteiskunnalle ja tukee viranomaisten turvallisuustoimintaa etsimällä tehtävissään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia ratkaisuja.

Avoimuus
Turvallisuustoimiala edistää toimintansa avoimuutta yhteiskunnassa ja korostaa turvallisuusnäkökohtien huomioimista kaikessa päätöksenteossa.

3. Määrittely

Arvot ovat valintoja ohjaavia periaatteita, joita käytetään jouduttaessa vaikeaan valintatilanteeseen, jota ei pysty ratkaisemaan toimimalla kuten ennen. Arvot ovat valintoja ja ihmisten toimintaa ohjaavia motiiveja. Arvo on asia, jota pidämme tärkeänä. Yritysten ja yhteisöjen tasolla arvot ovat tahtotiloja.

Asenteet ovat tapoja, joilla suhtaudutaan ympäröivään maailmaan. Ne ovat toimintavalmiuksia, jotka helpottavat päätettäessä, miten eri tilanteissa tulisi toimia.

Etiikka on oppi moraalisista tavoista ja oikeasta käyttäytymisestä. Etiikka tutkii, mikä on hyvää ja mikä on pahaa, mikä on oikean ja väärän välinen ero. Etiikka pyrkii löytämään absoluuttisen hyvän, joka perustuu yleismaailmalliseen käsitykseen inhimillisistä perusoikeuksista ja jota ei voida kyseenalaistaa kulttuurien, uskontojen tai lainsäädännön kautta.

Moraali on hyvän ja huonon käytöksen säännöt sekä kyky noudattaa niitä. Moraali ohjaa ihmisen käyttäytymistä, tekoja ja näiden seurauksia. Etiikka pyrkii löytämään toiminnalle oikean lähtökohdan ja moraalin vahvuus määrää noudatetaanko hyväksyttyä toimintamallia.