Säännöt

Säännöt

Yrityssuojeluyhdistys ry

Y H D I S T Y K S E N   S Ä Ä N N Ö T                                 16.11.2014

 1. § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Yrityssuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

 1. § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistys jatkaa 18.2.1963 perustetun yrityssuojeluyhteisön toimintaa ja sen tarkoituksena on:

 1. edistää toimitilaturvallisuutta, pelastus- ja väestönsuojelutoimintaa, varautumista sekä valmiussuunnittelua,
 2. toimia jäsenten yhdyssiteenä ja ylläpitää tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellista verkostoitumista sekä edistää suojelun kehittämistoimintaa
 3. lisätä jäsentensä ja heidän edustamiensa yritysten tietoutta turvallisuussuunnitelmien laatimisessa sekä turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä
 4. luoda jäsenilleen mahdollisuuksia osallistua kokemusten vaihtoon ja alan koulutukseen sekä
 5. toimia ammatillisena yhteisönä ja edustajana annettaessa lausuntoja alaan liittyvissä kysymyksissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. järjestää jäsenilleen neuvottelupäiviä, kursseja, opintomatkoja, esittelyjä ja ym. tilaisuuksia
 2. voi toiminnallisesti jakaantua jaostoihin, joiden toimintasäännöt vahvistaa yhdistyksen hallitus,
 3. harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää julkaisu- tiedotus- ja koulutustoimintaa sekä materiaalin välitystä
 4. tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa tarvittaessa lausuntoja
 5. voi kuulua jäsenenä alan yhteisöön

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä toimeenpanna rahankeräystä ja arpajaisia. Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarvittavaa kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys hankkii tarvittaessa toiminnalleen asianmukaisen luvan.

3. § Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat:

 1. henkilö­jäsenet, jollaiseksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka toimii turvallisuustehtävissä teolli­suudessa, muussa yritystoiminnassa, julkishallinnossa tai yhteisöissä ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen,
 2. yritysjäsenet, jollaiseksi hallitus voi hyväksyä rekisteröidyn yrityksen tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja jonka turvallisuustehtäviin nimetty toimihenkilö on hyväksytty yhdistyksen henkilöjäseneksi,
 3. kannatus­jäsenet, jollaiseksi voi liittyä joko luonnollinen tai juridinen henkilö, joka toimii turvallisuusalalla tai muuten alaa edistä­vissä tehtävissä ja haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenellä on yhdis­tyksen kokouksessa puhevalta, mutta ei äänivaltaa,
 4. vapaajäsenet, joksi hallitus voi anomuksesta valita toimipaikastaan eläkkeelle siirtyneen ja vähintään kymmenen vuotta yhdistyksen varsinaisena jäsenenä aktiivisesti toimineen jäsenen,
 5. kunniajäsenet, jollaiseksi yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen jäsenen, joka on ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista tai jolle yhdistys muuten haluaa osoittaa kunnioitustaan.

Jäsenet yhdistykseen, lukuun ottamatta kunniajäseniä, hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenet, hyväksyy yhdistyksen kokous. Varsinaiseksi henkilöjäseneksi tai kannatusjäseneksi hakevan on täytettävä jäsenhakemuslomake.

Jäseneksi hyväksymiseen tarvitaan ¾ annetuista äänistä.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4.§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erostaan yhdistyksen yleiskokouksen pöytäkirjaan ja tällöin pidetään jäsen eronneena seuraavan kalenterivuoden alusta.

Jäsen, joka on jättänyt kahden perättäisen vuoden jäsenmaksun suorittamatta, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä. Jäsenen erottamisesta yhdistyksestä päättää hallitus 3/4:lla annetuista äänistä.

5. § Jäsenmaksut

Yhdistyksen henkilöjäsenet, yritysjäsenet sekä kannatusjäsenet suorittavat yhdistyksen yleiskokouksen erikseen kullekin jäsenryhmille määräämän liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun. Vapaa- ja kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

6. § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme, mutta enintään kymmenen muuta jäsentä. Varsinaiselle jäsenellä voidaan valita henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi on 2 vuotta, siten, että puolet on vuosittain erovuorossa. Hallituksen toimikausi alkaa yleiskokouksen jälkeen ja jatkuu seuraavaan yleiskokoukseen saakka.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta sekä myös 3 jäsenen kirjallisesti sitä pyytäessä. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä määrästä on läsnä.

Hallituksen tehtävänä on:

 1. hoitaa yhdistyksen asioita näiden sääntöjen mukaisesti
 2. kutsua jäsenet yhdistyksenkokouksiin, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna      kokouksissa päätetyt asiat
 3. valita tarpeelliset toimihenkilöt sekä nimetä hallitukselle työvaliokunta
 4. laatia hallituksen ja yhdistyksen kokouksista pöytäkirjat
 5. tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi
 6. päättää toimivaltansa puitteissa yhdistyksen rahavarojen käytöstä, joista se on tilivelvollinen yleiskokoukselle
 7. laatia vuotuiset toimintasuunnitelmat ja talousarviot sekä toiminta- ja tilikertomukset yleiskokoukselle
 8. käsitellä jäsenhakemukset ja pitää yllä jäsenluetteloa
 9. käsitellä jäsenten hallitukselle esittämät aloitteet ja ehdotukset.
 10. ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi.

7. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen siihen oikeuttaman henkilön kanssa.

8. § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuo­si. Tilit tulee päättää ja jättää tilintarkastajalle vähintään neljä viikkoa ennen yleiskokousta. Tilintarkas­tajan on viimeistään kaksi viikkoa ennen yleiskokousta annettava hallitukselle yhdistyksen yleiskokoukselle osoi­tettu kirjallinen kertomus toimittamastaan tilien ja hallinnon tarkastamisesta. Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi on yleiskokousten välinen aika

9. § Yleiskokous

Yhdistyksen yleiskokous pidetään maalis-huhtikuussa. Hallituksen tai yhdistyksen kokouksen päätök­sellä tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä tai viisi yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä kirjallisesti niin esittää kutsutaan yhdistyksen jäsenet ylimääräiseen kokouk­seen.

Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan vähintään 10 vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti jokaiselle jäsenelle, joka on ilmoittanut yhdistykselle sähköpostiosoitteensa tai muun tietoliikenneyhteyden kokouskutsun toimittamista varten. Kokouskutsu voidaan toimittaa myös kirjeitse.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, jos ei laissa tai näissä säännöissä toisin ole säädetty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä, mutta äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksessa puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

Vaaleissa valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet, mutta äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee arpa. Vaalit toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä, jos sitä pyydetään.

Yhdistyksen yleiskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
 2. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. osanottajien toteaminen
 4. toiminta- ja tilikertomuksien vahvistaminen
 5. tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimihenkilöille
 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 7. hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuorovuosin
 8. hallituksen jäsenten määrästä päättäminen
 9. hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle
 10. tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
 11. liittymismaksusta ja jäsenmaksusta päättäminen
 12. toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely
 13. kokouskutsussa mainittujen muiden asioiden käsittely
 14. huomionosoituksien merkitseminen yleiskokouksen pöytäkirjaan.

Asia, jonka yhdistyksen jäsen haluaa yleiskokouksessa käsiteltäväksi, on jätettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokouksen koolle kutsumista.

10. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen yleiskokouksessa kolmeneljäsosaa (3/4) enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamisesta päätetään kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa. Kokoukset on pidettävä vähintään kahden viikon välein. Yhdistyksen rahavarojen ja muun varallisuuden käytöstä päätetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen jälkimmäisessä purkamisesta päättävässä kokouksessa.

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouk­sessa 3.4.2014 ja ylimääräisessä yleiskokouksessa 28.9.2011 sekä merkitty yhdistysrekisteriin.